Tõendid

Konsul saab anda erinevaid tõendeid, millega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Ameerika Ühendriikide ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet, vms. Enne tõendi taotlemist peaks selgitama, mida tõendada soovitakse: kui tõend on vajalik ametlikus asjaajamises, peaks tõendi sisu selgitamiseks pöörduma  seda nõudva ametiasutuse poole.

Tõendi saamiseks tuleb pöörduda peakonsulaadi poole:

  • esitada taotlus (erisused erinevate tõendite osas vt allpool) isiklikult peakonsulaati, saata e-postiaadressile  [email protected] või posti teel aadressil: 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York, NY 10017-2001;
  • esitada isikut tôendav dokument vôi saata sellest koopia. Koopiat passist või ID-kaardist ei pea taotlusele lisama vaid juhul, kui esitatav taotlus on kinnitatud digiallkirjaga;
  • tasuda riigilõiv. Riigilõivu saab tasuda sularahas või pangatšekiga. Kui edastate taotluse posti teel, peab taotlusele lisama  riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

Tõend väljastatakse teile isiklikult peakonsulaadis või posti teel.

NB! Peakonsulaat saadab dokumendi tavapostiga. Kui soovite tähitud- või kiirposti teenust, palume peakonsulaati edastada ka kohaselt margistatud ja õige aadressiga varustatud ümbrik.

Konsuli poolt väljastatavad tõendid

Tõend konsulile teada olevate asjaolude kohta.

Tõendiga saab kinnitada erinevaid fakte või asjaolusid, tuginedes Eesti riiklikes registrites olevatele andmetele või muule dokumentaalselt tõendatud teabele. Esitada tuleb avaldus konsuli tõendi väljastamiseks ja tasuda riigilõiv.

Perekonnasündmuse tõend

Konsulaarametnik teeb välisriigis koostatud perekonnaseisudokumentide (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) alusel andmehõivekandeid Eesti rahvastikuregistrisse ning väljastab perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõendeid.

Kõige kiirem viis perekonnaseisusündmuse tõendi tellimiseks ja riigilõivu tasumiseks on e-rahvastikuregister. Kui te mingil põhjusel ei saa või ei soovi taotlust läbi e-rahvastikuregistri esitada, siis saate esitada vastava avalduse ka otse peakonsulaati, avalduse perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks võib esitada kas eesti või inglise keeles ning tasuda  tuleb riigilõiv, lisaks tuleb tõendi tellimisel esitada isikut tõendav dokument (posti teel tellimisel tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi koopia). E-posti teel saab tõendit tellida vaid juhul, kui avaldus on digitaalselt allkirjastatud.

NB! Tõend väljastatakse isikule, kelle kohta perekonnaseisuakt on koostatud (või tema seaduslikule esindajale). Surmatõend antakse surnu abikaasale.

NB! Eesti kohtu poolt tehtud otsuste kohta pereregistrist tõendeid väljastada ei saa, kuna kohus ei ole perekonnaseisuasutus (v.a. kuni 1995.a. toimunud lahutuse kohta, mis on registreeritud perekonnaseisuametis). Isiku perekonnaseisu tõendamiseks saab kasutada kohtu tõendit, kohtuotsust, konsuli tõendit või  rahvastikuregistri väljavõtet, kus kajastub isiku perekonnaseis, nt juhul, kui rahvastikuregistris on perekonnaseisuks lahutatud, siis kajastub tõendil lahutuse kuupäev. Juhul, kui isik on uuesti abiellunud, siis eelnevad abielud ja lahutused selles väljavõttes siiski ei kajastu.

NB! Nime muutmise tõendamiseks saab  tõendi rahvastikuregistri väljatrükina vaid juhul, kui nimemuutus toimus enne 30.03.2005 ja selle kohta on perekonnaseisuametis koostatud akti alusel algselt antud nime muutmise tunnistus.  Kui nimemuutmise otsus on tehtud peale 31.03.2005, annab nime muutmist tõendava dokumendi (väljavõtte vastavast käskkirjast või otsusest)  siseministeerium või maavalitsus (s.h Tallinna PSA), kes otsustas nime muutmise. Peakonsulaadi vahendusel saab selle dokumendi Eestist tellida (vt. dokumendi tellimine).

Samuti on võimalik tellida ingliskeelne rahvastikuregistri väljavõte, kus lisaks perekonnasündmustele saab ära nimetada ka taotleja elukohad, eelmised nimed,  abikaasa, endised abikaasad, lapsed ja vanemad.

Juhime tähelepanu, et Eestis asuvate perekonnaseisuasutuste poolt väljastatud apostillita sünni-, abielu-, abielulahutuse tunnistused ja rahvastikuregistri väljavõtted ei ole asjaajamiseks Ameerika Ühendriikide asutustes kehtivad, samuti tuleb eestikeelsed tõendid Ameerika Ühendriikides kasutamiseks tõlkida inglise keelde. Peakonsulaadi poolt väljastatud ingliskeelsed tõendid ja rahvastikuregistri ingliskeelsed väljavõtted on Ameerika Ühendriikides kehtiv ilma apostillita!

Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemiseks, tuleb esitada avaldus, koos isikut tõendava dokumendiga ning tasuda riigilõiv

Abieluvõimetõend abiellumiseks Ameerika Ühendriikides

Abieluvõimetõendi avaldus esitatakse isiklikult peakonsulaadis või digitaalselt allkirjastatuna.

Avalduse esitamisel tuleb tõendada enda ja  tulevase abikaasa isikut, esitades koopia passist või ID-kaardist. Samuti tuleb tasuda riigilõiv

Tõend isiku karistatuse kohta.

Selle tõendi saate tellida Eesti karistusregistrist, vt Eesti karistusregistrist andmete pärimine. Tõend väljastatakse eesti keeles ja tasuta (esmane taotlus aasta jooksul). Vajadusel saab karistusregistri teatise tellida konsulaadi vahendusel (vt dokumendi tellimine).

Ameerika Ühendriikides esitamiseks tuleks karistusregistrist väljastatud eestikeelse tôendi alusel tellida konsulile teadaolevate asjaolude tôend, mis väljastatakse inglise keeles.  Selleks esitage taotlus konsuli tõendi saamiseks ja tasuge riigilõiv.

Tõend urni või kirstu pitseerimise kohta.

Vajadusel vormistatakse tõend urni või kirstu Eestisse transportivale isikule. Esitama peab avalduse (võite kasutada avaldust konsuli tõendi väljastamiseks ning surma tõendava dokumendi. Riigilõiv

Enamasti annab selle tõendi matusebüroo, kes tegeleb kirstu/urni repatrieerimisega

Konsul teeb surma tõendava dokumendi alusel kande rahvastikuregistrisse.

NB! Konsulile esitatav avaldus  peab olema korrektselt täidetud  ning  taotleja poolt allkirjastatud. Konsulil on õigus küsida andmete või asjaolude täpsustamiseks lisateavet.

Muude tõendite osas palume konsulteerida peakonsulaadiga (nt juhtimisõiguse, Eestis makstud maksude, tööstaaži vms tõendamine).

Teatud tõendeid väljastatakse interneti teel (vajalik ID-kaart ja kehtivad PIN-koodid), samas ei pruugi automaatselt genereeritud tõend sobida välisriigi asjaajamiseks.