Püsiva elukoha registreerimine välisriigis

Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 “Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid”.

Välismaalane on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on soovitatav eelkõige neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.

Juhime tähelepanu sellele, et üliõpilased võivad välisriigis õppides teatud tingimustel saada jätkuvalt Eesti Haigekassa kindlustust ning see õigus on seotud residentsusega. Seega soovitame üliõpilastel enne elukoha muutmist kontakteeruda Eesti Haigekassaga, et teada saada täpsemaid kindlustuse saamise tingimusi.

Registreerimine on kasulik, kuna võimaldab tagada kodaniku ja välismaalase õigused, mida Eesti riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Taotluse esitamine

Taotluse saab esitada riigiportaali eesti.ee e-rahvastikuregistris

Juhul, kui Eesti kodanik või välismaalane elab riigis, kus on Eesti välisesindus või aukonsul, on võimalik esitada oma välisriigis elukoha registreerimistaotlus ka Eesti välisesindusele või aukonsulile.

Kodanik või välismaalane, kes elab välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus, võib registreerida oma välisriigi elukoha Välisministeeriumi vahendusel.

Taotluse saab esitada:

  • isiklikult Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Lauteri tn 2, Tallinn) tööpäeviti kell 9.00-17.00 või Eesti välisesindusele;
  • posti teel Eesti välisesindusele või Eesti aukonsulile. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • posti teel Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Islandi väljak 1, Tallinn 15049). Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • faksi teel numbril (+372) 6 377 454 või välisesinduse või aukonsuli büroo numbril. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel Eesti välisesindusele digitaalallkirjastatult.

Konsulaarametnik või Välisministeerium edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.