Dokumentide tellimine

Peakonsulaadi kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste väljastatavaid dokumente: arhiividokumente, tõendeid kodakondsuse puudumise ja karistamatuse kohta., apostille Eesti ametiasutuste väljastatud dokumentidele

Dokumendi tellimiseks tuleb esitada:

  • dokumendi tellimistaotlus
  • koopia tellija isikut tõendavast dokumendist
  • lisadokumendid vastavalt tellitavale dokumendile
  • tasuda riigilõiv

Arhiividokument

Arhiividokumendi ja  perekonnakirja kinnitatud ärakirja tellimiseks esitatakse lisaks küsimustik eestivene või inglise keeles. Dokumendi tellimuse saab esitada konsulaadis, kui dokumendi väljastab arhiiv vms asutus Eestis (eesti keeles).

Tõend kodakondsuse puudumise kohta

Kodakondsuse puudumise kohta tõendi tellimisel esitatakse täiendavalt avaldus tõendi saamiseks selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust. Tõendi väljastab Politsei- ja Piirivalveamet Eestis (eesti keeles) tasuta.

Konsulaadi vahendusel Eesti ametiasutuse väljastatud dokumendile apostilli tellimine Eesti notarilt

Apostille kinnituse tellimisel esitatakse lisaks avaldus apostilli saamiseks ja dokument, mille kinnitamist soovitakse. Dokumendi kinnitab apostilliga notar Eestis.

Lisaks dokumendi tellimise eest tasutavale riigilõivule, tuleb tellija tasuda ka notaritasu, käibemaksu ja tagasisaatmisel postiga postiteenuse tasu (tasutakse notarile tema esitatud arve alusel). Lisateave  Notarite Koja  veebilehel: dokumendi apostillimine.

Karistusregistri teatis.

Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate/Certificate of good conduct) väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel. Esmakordne teatis on tasuta.

Teatis väljastatakse  eesti keeles. Eestikeelne teatis tuleks Ameerika Ühendriikides kasutamiseks tõlkida või siis täiendavalt kinnitada konsuli antud tõendiga (milles sisuliselt kinnitatakse isikuandmete õigsust ja karistusregistri teatise sisu).

Nimemuutmise tõend

Nimemuutmise tõendi tellimisel tuleb arvestada, millal ja kuidas on nimemuutmine vormistatud. Kui nimemuutmise otsus on tehtud peale 31.03.2005, annab tõendi siseministeerium või maavalitsus (sh Tallinna PSA), kes otsustas nime muutmise (tellitakse väljavõte vastavast käskkirjast või otsusest), sel juhul tuleb lisaks dokumendi tellimistaotlusele täita küsimustik (eesti, vene või  inglise keeles);

NB! Peakonsulaat saadab tellitud dokumendid tavapostiga. Kui eelistate edastamist  kiir- või tähitudposti teenusega, palume  edastada koos dokumendi tellimusega  vastavalt margistatud ja  aadresseeritud ümbriku.